Lá lốt

Lươn nướng lá lốt

Bị phong thấp hãy dùng lá lốp

Bệnh gút nên ăn lá lốt

Lá lốt chữa thấp khớp, đau răng

v4