Đông trùng hạ thảo

Nước đông trùng hạ thảo

d4

Đông trùng hạ thảo khô

d3

Cao Đông Trùng Hạ Thảo

Viên nang Đông trùng hạ thảo

d1